نویسنده = اردستانی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. انطباق یابی و ساختار عاملی پرسشنامه ارزش گزینی در رویکرد درمانی پذیرش و تعهد

دوره 8، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 85-101

10.22054/jem.2019.31526.1731

عبدالله امیدی؛ سعید اردستانی؛ حمیدرضا حسن آبادی