نویسنده = ستاری، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عاملی تائیدی و همسانی درونی مقیاسهای هیجان مرتبط با یادگیری(LRES)

دوره 5، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 31-53

10.22054/jem.2015.1797

بهزاد ستاری؛ حسین پورشهریار؛ امید شکری