نویسنده = دری، محمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی یک آزمون درباره بدفهمی اعداد گویا با استفاده از مدل راش

دوره 8، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 103-126

10.22054/jem.2019.31422.1728

محمدمهدی دری؛ ابوالفضل رفیع پور