نویسنده = اصغری مقدم، محمدعلی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی ساخت عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب سلامت در یک نمونه غیر بالینی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 21-46

سعیده پناهی؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ محمدرضا شعیری؛ سمیه اقتذار نژاد