نویسنده = میرزایی، علی پدرام
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و هنجاریابی آزمون اندازه گیری شخصیت براساس گلستان سعدی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-29

رقیه سهرابی؛ علی پدرام میرزایی