نویسنده = کدیور، پروین
تعداد مقالات: 8
1. شاخص های روان سنجی پرسشنامه دووجهی جو و هویت مدرسه (SCASIM-St))

دوره 9، شماره 35، بهار 1398، صفحه 107-132

10.22054/jem.2019.32668.1760

فاطمه امامقلی وند؛ پروین کدیور؛ حسن پاشا شریفی


2. شاخص های روان سنجی پرسشنامه شایستگی هیجانی - اجتماعی دانش آموزان (SECQ)

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 79-101

10.22054/jem.2019.32968.1767

فاطمه امامقلی وند؛ پروین کدیور؛ حسن پاشاشریفی


3. ساخت و اعتباریابی پرسش نامه معرفت شناسی شخصی در کودکان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 121-146

10.22054/jem.2018.9796.1292

زهرا تنها؛ پروین کدیور؛ جعفر حسنی؛ محمد حسین عبداللهی


5. بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس انتظارات پیامد دانشجو

دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 21-36

مهدیه شفیع نادری؛ پروین کدیور؛ مهدی عربزاده؛ غلامرضا صرامی


6. بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس تاخیر رضامندی تحصیلی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 1-18

مهدی عربزاده؛ پروین کدیور


7. فراتحلیل مطالعات مربوط به عملکرد ریاضی دانش آموزان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 75-94

پروین کدیور؛ ولی الله فرزاد؛ مهدی عربزاده؛ محمود نگهبان سلامی


8. بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه ادراک از کلاس

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-23

فریبرز نیکدل؛ پروین کدیور؛ ولی الله فرزاد؛ یوسف کریمی