نویسنده = علی محمدی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. عوامل تأثیرگذار بر تصحیح سؤالات امتحانات تشریحی توسط دبیران دبیرستان

دوره 5، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 211-225

10.22054/jem.2015.1678

معصومه علی محمدی؛ نورعلی فرخی؛ یحیی مهاجر