شاخص های روان سنجی پرسشنامه دووجهی جو و هویت مدرسه (SCASIM-St))

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی. واحد تهران مرکز. دانشگاه آزاد. تهران. ایران

2 استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی و علوم تحقیقات. تهران، ایران

چکیده

چکیده:
پژوهش حاضر باهدف بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه جو و هویت مدرسه (SCASIM-St)، انجام گرفت. حجم نمونه این پژوهش 503 دانش آموز دختر دبیرستانی بود که به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای از بین مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهر تهران که بالغ‌بر 40000 نفر بودند، انتخاب شدند و به پرسشنامه جو و هویت مدرسه (SCASIM-St) پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه‌های اصلی، علاوه بر عامل کلی جو مدرسه، 4 عامل (رابطه دانش آموزان با یکدیگر، رابطه دانش آموزان با کارکنان، تأکیدهای آموزشگاه، ارزش‌ها و رویکرد مشترک کارکنان و دانش آموزان) و هویت مدرسه را برای پرسشنامه جو و هویت مدرسه تائید کرد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و روش باز آزمایی و برای تعیین روایی آن از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاس های آن بین 0/78 تا 0/92 است. اعتبار پرسشنامه از طریق باز آزمایی 0/73 در سطح 0/01>p معنی دار به دست آمد. همچنین برای تعیین روایی مدل اندازه‌گیری جو و هویت مدرسه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مقدار روایی همگرا (AVE) برابر با 0/44 و معیار برازش مدل کلی (GOF) برابر 0/50 به دست آمد. این نتیجه مؤید این است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص های نیکویی برازش مدل را تأیید می کند. یافته های تحلیل عاملی تقریباً مشابه تحقیقات انجام‌گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب پایایی و روایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود؛ بنابراین با توجه به خصوصیات روان سنجی مطلوب این پرسشنامه ابزار مناسبی برای تعیین جو و هویت مدرسه از دیدگاه دانش آموزان دبیرستانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Indexes of dual School climate and School Identification Questionnaire -Student (SCASIM-St)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Imamgholivand 1
  • Parvin Kadivar 2
  • hassan pasha Sharifi 3
1 Ph.D. Educational Psychology.Tehran center Branch.Azad University. Tehran.Iran
2 Professor in Educational Psychology Group Manager, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Professor in Educational Psychology Islamic Azad University and Research Sciences. Tehran Iran
چکیده [English]

Abstract

The present study was conducted with the aim of evaluating the psychometric indices of school climate and identity (SCASIM-St). The sample size of this research was 503 high school female students who were selected by random sampling method from high schools. The results of exploratory factor analysis by main components method, in addition to the overall school climate, have four factors (the relationship of students with each other, the relationship of students with employees, the emphasis of the school, the values and the collaborative approach of staff and students) and the identity of the school For Joe and School Identity Questionnaire. To verify the reliability of the questionnaire, the Cronbach's alpha coefficient and the method of re-examination were used and a confirmatory factor analysis was used to determine its validity. The results showed that the questionnaire had an acceptable internal consistency and the Cronbach's alpha coefficients in its sub-scales ranged from 0.78 to 0.92. The validity of the questionnaire was statistically significant (P <0.001) at the level of 0.73. Confirmatory factor analysis was also used to determine the validity of the barley measurement and school identity. The results of the confirmatory factor analysis showed that the convergent validity (AVE) value was 0.44 and the general fit method (GOF) was 0.50. . This result confirms that the structure of the questionnaire has acceptable acceptance with the data and confirms all the good indicators of fitting the model. Factor analysis findings were almost similar to those of the original culture, and the reliability and validity coefficients were close to the results of previous research; therefore, considering the desirable psychometric properties of this questionnaire, this tool was a suitable tool for determining the atmosphere and identity of the school from the viewpoint of high school students is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: school climate
  • School Identification
  • psychometric characteristics
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLs. تهران: جهاد دانشگاهی.

بخشی­ پریخانی، سمیه.گرامی­پور، مسعود.حامدی­نسب، صادق.(1396). ویژگی­های­روانسنجی­پرسشنامه خوشبینی­علمی مدرسه و ارتباط آن با خوشبینی­علمی دانش­آموز، خودکارآمدی و انگیزه­پیشرفت در میان دانش­آموزان شهر اردبیل. فصلنامه اندازه­گیری تربیتی داشگاه علامه طباطبایی.سال هشتم.شماره29.پاییز.ص. 46-23.

شیخ ­الاسلامی،علی.خاکدال بگلو، سعید.(1397). بررسی ویژگی روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تعلق به مدرسه.فصلنامه اندازه­گیری تربیتی داشگاه علامه طباطبایی.سال نهم.شماره33.پاییز.ص. 188-175.

Allodi, M. W. (2010). The meaning of social climate of learning environments: Some reasons why we do not care enough about it. Learning Environments Research, 13(2), 89-104.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ,

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: volume I: attachment. In Attachment and Loss: Volume I: Attachment (pp. 1-401). London: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis.

Cohen, J., McCabe, L., Michelli, N. M., & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, policy, practice, and teacher education. Teachers college record, 111(1), 180-213.

De Pedro, K. T., Gilreath, T., & Berkowitz, R. (2016). A latent class analysis of school climate among middle and high school students in California public schools. Children and Youth Services Review, 63, 10-15.

DeVellis, R. F. (2016). Scale development: Theory and applications (Vol. 26). Sage publications.

Farrell, P. (2010). School psychology: Learning lessons from history and moving forward. School Psychology International, 31(6), 581-598.

Finn, J. D., & Rock, D. A. (1997). Academic success among students at risk for school failure. Journal of applied psychology, 82(2), 221.

Coleman, J. S., Campbell, E. Q., Hobson, C. J., McPartland, J., Mood, A. M., Weinfeld, F. D., & Robert, L. (1966). York. 1966. Equality of educational opportunity, 2.

Hirschi, T. (1969). A control theory of delinquency. Criminology theory: Selected classic readings, 1969, 289-305.

Hulland, J. (1999).Use of partial least Squares (pls) in Strategic management research: a review of four recent studies. Strategic management Journal. 20 (2), 195- 204.

Joe, H. K., Hiver, P., & Al-Hoorie, A. H. (2017). Classroom social climate, self-determined motivation, willingness to communicate, and achievement: A study of structural relationships in instructed second language settings. Learning and Individual Differences, 53, 133-144.

Lee, E. Reynolds, K. J., Subasic, E., Bromhead, D., Lin, H., Marinov, V., & Smithson, M. (2017). Development of a dual school climate and school identification measure–student (SCASIM-St). Contemporary Educational Psychology, 49, 91-

Moos, R. H. (1973). Conceptualizations of human environments. American psychologist, 28(8), 652.

Pianta, R. C., & Hamre, B. K. (2009). Conceptualization, measurement, and improvement of classroom processes: Standardized observation can leverage capacity. Educational researcher, 38(2), 109-119.

Ramelow, D., Currie, D., & Felder-Puig, R. (2015). The assessment of school climate: Review and appraisal of published student-report measures. Journal of Psychoeducational Assessment, 33(8), 731-743.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68.

Reynolds, K. J., Subašić, E., & Tindall, K. (2015). The problem of behaviour change: From social norms to an ingroup focus. Social and Personality Psychology Compass, 9(1), 45-56.

Tajfel, H., Turner, J. C., Austin, W. G., & Worchel, S. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. Organizational identity: A reader, 56-65.

Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D’Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. Review of educational research, 83(3), 357-385.

Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. (1987). Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Basil Blackwell.

Turner, I., Reynolds, K. J., Lee, E., Subasic, E., & Bromhead, D. (2014). Well-being, school climate, and the social identity process: A latent growth model study of bullying perpetration and peer victimization. School psychology quarterly, 29(3), 320.

Wang, M. T., & Eccles, J. S. (2013). School context, achievement motivation, and academic engagement: A longitudinal study of school engagement using a multidimensional perspective. Learning and Instruction, 28, 12-23.

Wang, M. T., & Degol, J. L. (2016). School climate: A review of the construct, measurement, and impact on student outcomes. Educational Psychology Review, 28(2), 315-352.

Zullig, K. J., Koopman, T. M., Patton, J. M., & Ubbes, V. A. (2010). School climate: Historical review, instrument development, and school assessment. Journal of psychoeducational assessment, 28(2), 139-152.